α Bizantina- Βυζαντινή

Γεια σας
Blog sobre a cultura bizantina, história, arte, música , orações e curiosidades.

quinta-feira, 1 de fevereiro de 2018

cherubikon


eight: 22.4px;">Οἱ τὰ Χερουβεὶμ μυστικῶς εἰκονίζοντες,
καὶ τῇ ζωοποιῷ Τριάδι τὸν Τρισάγιον ὕμνον προσάδοντες,
πᾶσαν τὴν βιοτικὴν ἀποθώμεθα μέριμναν.
Ὡς τὸν Βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι,
ταῖς ἀγγελικαῖς ἀοράτως δορυφορούμενον τάξεσιν.
Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα

terça-feira, 21 de agosto de 2012

Κύριε Ελέησον


Άξιον εστίν
Άξιον εστίν ως αληθώς
μακαρίζειν σε την Θεοτόκον,
την αειμακάριστον και παναμώμητον
και μητέρα του Θεού ημών.
Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ
και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ
την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν,
την όντως Θεοτόκον,
Σε μεγαλύνομεν.


É verdadeiramente direito de abençoar-te, ó Mãe de Deus,
sempre abençoado, e mais puro, e a mãe do nosso Deus.
Mais venerável que os querubins,
e incomparavelmente mais gloriosa que os serafins.
Sem nascimento corrupção gavest tu a Deus, o Verbo.
Theotokos verdade, nós ampliamos ti.

sábado, 24 de março de 2012

Πάτερ Ημών-Pater Hmon


Πάτερ ἡμῶν,
ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς,
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου,
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου,
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.
Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον,
δὸς ἡμῖν σήμερον,
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν,
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
̓Αμήν.

Pai Nosso que estais nos céus
1 santificado seja o Vosso Nome
2 venha a nós o Vosso Reino
3 seja feita a Vossa vontade assim na terra como no céu. 
4 O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
5 Perdoai-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores
6 e não nos deixeis, cair em tentação
7 mas livrai-nos do mal
Amém.