α Bizantina- Βυζαντινή

Γεια σας
Blog sobre a cultura bizantina, história, arte, música , orações e curiosidades.

sábado, 24 de março de 2012

Πάτερ Ημών-Pater Hmon


Πάτερ ἡμῶν,
ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς,
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου,
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου,
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.
Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον,
δὸς ἡμῖν σήμερον,
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν,
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
̓Αμήν.

Pai Nosso que estais nos céus
1 santificado seja o Vosso Nome
2 venha a nós o Vosso Reino
3 seja feita a Vossa vontade assim na terra como no céu. 
4 O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
5 Perdoai-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores
6 e não nos deixeis, cair em tentação
7 mas livrai-nos do mal
Amém.

Nenhum comentário:

Postar um comentário