α Bizantina- Βυζαντινή

Γεια σας
Blog sobre a cultura bizantina, história, arte, música , orações e curiosidades.

terça-feira, 21 de agosto de 2012

Άξιον εστίν
Άξιον εστίν ως αληθώς
μακαρίζειν σε την Θεοτόκον,
την αειμακάριστον και παναμώμητον
και μητέρα του Θεού ημών.
Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ
και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ
την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν,
την όντως Θεοτόκον,
Σε μεγαλύνομεν.


É verdadeiramente direito de abençoar-te, ó Mãe de Deus,
sempre abençoado, e mais puro, e a mãe do nosso Deus.
Mais venerável que os querubins,
e incomparavelmente mais gloriosa que os serafins.
Sem nascimento corrupção gavest tu a Deus, o Verbo.
Theotokos verdade, nós ampliamos ti.

Nenhum comentário:

Postar um comentário