α Bizantina- Βυζαντινή

Γεια σας
Blog sobre a cultura bizantina, história, arte, música , orações e curiosidades.

sábado, 29 de outubro de 2011

portal Bizantino-Wikpedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Byzantine_Empire

blog iconografia e ortodoxia

http://proskynitis.blogspot.com/search/label/%CE%91%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%B9%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%82%20%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%82

iconografia e os apóstolos

Interessante site sobre iconografia e pos apóstolos https://iconreader.wordpress.com/2010/08/17/how-to-recognize-the-holy-apostles-in-icons/

segunda-feira, 12 de setembro de 2011

Αγία Σοφία- βίντεο-vídeo Santa Sofia

vídeo sobre a basílica de Santa Sofia
βίντιο Αγία Σοφία
nave Santa Sofia Ναος Αγία Σοφία

sábado, 27 de agosto de 2011

Κύριε εκέκραξα
Κύριε εκέκραξα
Κύριε εχεχραξα προς σεισαχοσον μεισα χονμο Κυριε Κυριε εχεχραξαπρος σεισαχοσον προσχες τηφωνη η τη ης δεησεως μεντω χεχεαγεναι αιμεπρος σεισααχο σονμο κυριε
Κατευ θυν θητω η προσεθχη μως θυμια μαενω πιον θυσιαεσπερινη η εισαχσονμ Κυριε
Senhor que tem ante a Senho, Senhor que tem a adesão escute a suplica, Senhor

Λόγον Αγαθόν
Λόγον Αγαθόν

Λογον αγαθον αληλουια εξηρευξατοη καρδια μου λογον αγαθον αιρε Παντα ανασαπανυ μητε μητηρ Χριστο Θεο αληλουια
Palavra amada, aleluia, descoberta, meu coração Palavra amada sempre imortal mãe de Cristo Deus, aleluia

Τον δεσποτη και αρχιερεα
Τον δεσποτη και αρχιερεα
O primeiro Senhor
Τον δεσποτη η ην και Αρχι αρχι αρχι ερεαημων Κυριε Κυριε εχε φυλατε ειπο ολα ε αε τη η δεσποτα δεσποτα Chefe e primeiro senhor que guarda todos os poderes, poderes

Άγιος Θεός-Agios Theos¨Αγιος ισχήρος
¨Αγιος αθαναθανατος
¨Αγιος ελεησον ημας
Δοξα Πατρι και Υω και Αγιω Πνευμα τι και νυν και αεικαιεις τος αιωνας των αιων αμην
Deus Forte
Deus Santo
Deus Imortal, piedade de nós
Glória ao Pai, ao filho e ao Espírito Santo em eterno movimento
Amem

centro de estudos bizantinos

Grécia
http://www.byzantinestudies.gr/

Alemanha
http://www.spaetantikeundbyzanz.de

http://www.byzantinistik.de/international.html

França

http://www.cfeb.org/

USA- EUA
http://www.bsana.net/
Austria
http://www.byzneo.univie.ac.at/

Wikpedia ελληνικά

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE

Wikpedia englisch

http://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine_music

Musica bizantina

http://analogion.com/

Música Bizantina-Μουσική Βυζαντινή

Sites recomendaodos:

http://www.ecclesia.gr/Multimedia/Audio_Index/audioindex.html
site dopatriarcado de Constantinopla(Istambul) referente à música.
http://www.ec-patr.net/en/

Agia SofiaBelíssimo canto, onde podemos sentir o ambiente arquitetônico das igrejas assim cmo a beleza da melodia.

Αγνή Παρθένε-Agni Parthene
Ἁγνὴ Παρθένε Δέσποινα, ἄχραντε Θεοτόκε,
Agní Parthéne Déspina, Áhrante Theotóke,
Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε.
Παρθὲνε μὴτηρ ἄνασσα, πανένδροσέ τε πόκε.  R  
Ὑψηλοτέρα οὐρανῶν ἀκτίνων λαμπροτέρα,  R  
Χαρὰ παρθενικῶν χορῶν ἀγγέλων ὑπερτέρα.  R  
Ἐκλαμπροτέρα οὐρανῶν, φωτὸς καθαρωτέρα,  R  
Τῶν οὐρανίων στρατιῶν, πασῶν ἁγιωτέρα.  R  
Μαρία ἀειπάρθενε κόσμου παντὸς Κυρία,  R  
Ἄχραντε νύμφη πάναγνε, Δέσποινα Παναγία.  R  
Μαρία νύμφη ἄνασσα, χαρᾶς ἡμῶν αἰτία,  R  
Κόρη σεμνή, Βασίλισσα, Μήτηρ ὑπεραγία.  R  
Τιμιωτέρα Χερουβίμ, ὑπερενδοξοτέρα, R  
Τῶν ἀσωμάτων Σεραφίμ, τῶν θρόνων ὑπερτέρα. R  
Χαῖρε τὸ ᾆσμα Χερουβίμ, χαῖρε ὕμνος ἀγγέλων,  R  
Χαῖρε ᾠδὴ τῶν Σεραφίμ, χαρὰ τῶν ἀρχαγγέλων.  R  
Χαῖρε εἰρήνη καὶ χαρά, λιμὴν τῆς σωτηρίας,  R  
Παστὰς τοῦ Λόγου ἱερά, ἄνθος τῆς ἀφθαρσίας.  R  
Χαῖρε παράδεισε τρυφῆς, ζωῆς τε αἰωνίας.  R  
Χαῖρε τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, πηγὴ ἀθανασίας.  R  
Σὲ ἱκετεύω Δέσποινα, σὲ νῦν ἐπικαλοῦμαι.  R  
Σὲ δυσωπῶ Παντάνασσα, σὴν χάριν ἐξαιτοῦμαι. R  
Κόρη σεμνὴ καὶ ἄσπιλε, Δέσποινα Παναγία,  R  
Θερμῶς ἐπικαλοῦμαί σε, ναὲ ἡγιασμένε.  R  
Ἀντιλαβοῦ μου, ρῦσαί με ἀπὸ τοῦ πολεμίου  R  
Καὶ κληρονόμον δεῖξόν με ζωῆς τῆς αἰωνίου
Ó Virgem Pura e Rainha, Imaculada, Theotokos!
Ave, Esposa Inesposada!
Mãe Virgem e Rainha,
Manto Orvalhado cobre-nos!
Ave, Esposa Inesposada!
Ó Altíssima, mais que os céus,
ó Luminosa, mais que o sol!
Ave, Esposa Inesposada!
Ó deleite dos santos virginais,
maior que os celestiais!
Ave, Esposa Inesposada!
Ó luz dos céus mais brilhante,
mais pura e radiante!
Ave, Esposa Inesposada!
Ó mais Santa e angelical,
ó Santíssimo altar celestial!
Ave, Esposa Inesposada!

Maria Sempre Virgem,
Senhora da Criação!
Ave, Esposa Inesposada!
Ó Imaculada Esposa Virgem,
ó Puríssima Nossa Senhora!
Ave, Esposa Inesposada!
Maria, Esposa e Rainha,
fonte da nossa alegria!
Ave, Esposa Inesposada!
Venerável Virgem Donzela,
Santíssima Mãe e Rainha!
Ave, Esposa Inesposada!
Mais venerável que os Querubins,
mais gloriosa que os Serafins!
Ave, Esposa Inesposada!
És mais alta em plena glória,
que toda a hoste incorpórea!
Ave, Esposa Inesposada!

Ave hino dos arcanjos,
Ave música dos anjos!
Ave, Esposa Inesposada!
Ave, canto dos Querubins,
Ave canto dos Serafins!
Ave, Esposa Inesposada!
Ave, paz e alegria, alegrai-vos,
Ave, porto da salvação!
Ave, Esposa Inesposada!
Do Verbo santo, quarto nupcial;
Flor, fragrância da Incorrupção!
Ave, Esposa Inesposada!
Ave, deleite do Paraíso,
Ave, Vida Imortal!
Ave, Esposa Inesposada!
Ave, Árvore da Vida,
e Fonte da Imortalidade!
Ave, Esposa Inesposada!

Imploro-te, ó Rainha,
eu te suplico!
Ave, Esposa Inesposada!
Peço-te ó Rainha da Criação,
imploro tua benção!
Ave, Esposa Inesposada!
Ó Virgem Pura Venerável,
ó Santíssima Senhora
Ave, Esposa Inesposada!
Com fervor eu te suplico,
ó Templo Sagrado!
Ave, Esposa Inesposada!
Percebe-me, ajudai-me,
livra-me do inimigo!
Ave, Esposa Inesposada!
Intercede por mim
para que eu tenha a Vida Eterna!
Ave, Esposa Inesposada!


um dos mais belos hinos do canto bizantino em honra à Nossa Senhora, Virgem Maria, Santíssima Virgem.