α Bizantina- Βυζαντινή

Γεια σας
Blog sobre a cultura bizantina, história, arte, música , orações e curiosidades.

sábado, 27 de agosto de 2011

Αγνή Παρθένε-Agni Parthene
Ἁγνὴ Παρθένε Δέσποινα, ἄχραντε Θεοτόκε,
Agní Parthéne Déspina, Áhrante Theotóke,
Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε.
Παρθὲνε μὴτηρ ἄνασσα, πανένδροσέ τε πόκε.  R  
Ὑψηλοτέρα οὐρανῶν ἀκτίνων λαμπροτέρα,  R  
Χαρὰ παρθενικῶν χορῶν ἀγγέλων ὑπερτέρα.  R  
Ἐκλαμπροτέρα οὐρανῶν, φωτὸς καθαρωτέρα,  R  
Τῶν οὐρανίων στρατιῶν, πασῶν ἁγιωτέρα.  R  
Μαρία ἀειπάρθενε κόσμου παντὸς Κυρία,  R  
Ἄχραντε νύμφη πάναγνε, Δέσποινα Παναγία.  R  
Μαρία νύμφη ἄνασσα, χαρᾶς ἡμῶν αἰτία,  R  
Κόρη σεμνή, Βασίλισσα, Μήτηρ ὑπεραγία.  R  
Τιμιωτέρα Χερουβίμ, ὑπερενδοξοτέρα, R  
Τῶν ἀσωμάτων Σεραφίμ, τῶν θρόνων ὑπερτέρα. R  
Χαῖρε τὸ ᾆσμα Χερουβίμ, χαῖρε ὕμνος ἀγγέλων,  R  
Χαῖρε ᾠδὴ τῶν Σεραφίμ, χαρὰ τῶν ἀρχαγγέλων.  R  
Χαῖρε εἰρήνη καὶ χαρά, λιμὴν τῆς σωτηρίας,  R  
Παστὰς τοῦ Λόγου ἱερά, ἄνθος τῆς ἀφθαρσίας.  R  
Χαῖρε παράδεισε τρυφῆς, ζωῆς τε αἰωνίας.  R  
Χαῖρε τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, πηγὴ ἀθανασίας.  R  
Σὲ ἱκετεύω Δέσποινα, σὲ νῦν ἐπικαλοῦμαι.  R  
Σὲ δυσωπῶ Παντάνασσα, σὴν χάριν ἐξαιτοῦμαι. R  
Κόρη σεμνὴ καὶ ἄσπιλε, Δέσποινα Παναγία,  R  
Θερμῶς ἐπικαλοῦμαί σε, ναὲ ἡγιασμένε.  R  
Ἀντιλαβοῦ μου, ρῦσαί με ἀπὸ τοῦ πολεμίου  R  
Καὶ κληρονόμον δεῖξόν με ζωῆς τῆς αἰωνίου
Ó Virgem Pura e Rainha, Imaculada, Theotokos!
Ave, Esposa Inesposada!
Mãe Virgem e Rainha,
Manto Orvalhado cobre-nos!
Ave, Esposa Inesposada!
Ó Altíssima, mais que os céus,
ó Luminosa, mais que o sol!
Ave, Esposa Inesposada!
Ó deleite dos santos virginais,
maior que os celestiais!
Ave, Esposa Inesposada!
Ó luz dos céus mais brilhante,
mais pura e radiante!
Ave, Esposa Inesposada!
Ó mais Santa e angelical,
ó Santíssimo altar celestial!
Ave, Esposa Inesposada!

Maria Sempre Virgem,
Senhora da Criação!
Ave, Esposa Inesposada!
Ó Imaculada Esposa Virgem,
ó Puríssima Nossa Senhora!
Ave, Esposa Inesposada!
Maria, Esposa e Rainha,
fonte da nossa alegria!
Ave, Esposa Inesposada!
Venerável Virgem Donzela,
Santíssima Mãe e Rainha!
Ave, Esposa Inesposada!
Mais venerável que os Querubins,
mais gloriosa que os Serafins!
Ave, Esposa Inesposada!
És mais alta em plena glória,
que toda a hoste incorpórea!
Ave, Esposa Inesposada!

Ave hino dos arcanjos,
Ave música dos anjos!
Ave, Esposa Inesposada!
Ave, canto dos Querubins,
Ave canto dos Serafins!
Ave, Esposa Inesposada!
Ave, paz e alegria, alegrai-vos,
Ave, porto da salvação!
Ave, Esposa Inesposada!
Do Verbo santo, quarto nupcial;
Flor, fragrância da Incorrupção!
Ave, Esposa Inesposada!
Ave, deleite do Paraíso,
Ave, Vida Imortal!
Ave, Esposa Inesposada!
Ave, Árvore da Vida,
e Fonte da Imortalidade!
Ave, Esposa Inesposada!

Imploro-te, ó Rainha,
eu te suplico!
Ave, Esposa Inesposada!
Peço-te ó Rainha da Criação,
imploro tua benção!
Ave, Esposa Inesposada!
Ó Virgem Pura Venerável,
ó Santíssima Senhora
Ave, Esposa Inesposada!
Com fervor eu te suplico,
ó Templo Sagrado!
Ave, Esposa Inesposada!
Percebe-me, ajudai-me,
livra-me do inimigo!
Ave, Esposa Inesposada!
Intercede por mim
para que eu tenha a Vida Eterna!
Ave, Esposa Inesposada!


um dos mais belos hinos do canto bizantino em honra à Nossa Senhora, Virgem Maria, Santíssima Virgem.

Nenhum comentário:

Postar um comentário